• Tìm hiểu máy móc, công nghệ triệt lông tay chân, nách, lưng,…
  • Tìm hiểu về long ngườ và chu kỳ mọc lông
  • Tìm hiểu các loại mỹ phẩm để triệt long
  • Thực hiện quy trình triệt long